ELECTRO-KOR KFT.

 

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 

 

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig személyes adatokat kezel.

 

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, ill. megsemmisítés.

 

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

 

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármilyen információ.

Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezője alapján azonosítható.

 

 

I.

Alapfogalmak:

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Különleges adat:

 

 1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi, illetve az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy vagy szervezet számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vágy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A további adatfogalmak meghatározását a GDPR 4 cikk tartalmazza.

 

 

 

 

 

 

 

II.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

 

Az adatkezelő adatai:

 

Cégnév: Electro-Kor Kft.

Székhely. 6000 Kecskemét, Vágó u. 16.

Kapcsolattartó: Kormos József

Telefon: 20/3406551

E-mail: electrokor@gmail.com

 

Adatfeldolgozás:

 

Adatfeldolgozó

neve: Kormos József

elérhetősége: 20/3406551

 

 

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.

 

Titoktartás kötelezi a személyes adatokkal foglalkozó munkavállalókat.

 

Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.

 

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.

 

Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

 

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

 

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

 

 

 

 

 

 

 

Adatvédelmi tisztviselő:

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

A szabályzatot szóbeli megbízás alapján a LA-KAT Adó Kft. készítette.

 

 • adatvédelmi referens: Balogh László

 • elérhetősége: 06/70-311-8624

mkatoka@gmail.com; boxos60@gmail.com

 

 

Külföldi adattovábbítás:

 

Nem történik külföldre adattovábbítás.

 

 

III.

Adatkezelésünk alapelvei a GDPR 5. cikke alapján:

 

 • Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. (adatminimalizálás)

 

 • Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. (célhoz kötöttség)

 

 • Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 

 

IV.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

 

Adatkezelési célok:

 

 

 1. munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételek alapján)

 

 1. szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása

 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítése

 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése

 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont: jogos érdek

 

 

 

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

 

 • beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket

 • beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait

 • a szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a korlátozott tárolhatóság elveit figyelembe véve mérlegelést végzünk

 • tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

 

 

Az érintettnek tiltakozási joga van, melynek alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja. (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén.)

 

Nem áll fenn kényszerintő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

 • a számlákat jogi kötelezettség alapján 8 évig megőrizzük.

 

 • a munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 50 év

 

 • a kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év

 

 • szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése 5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

Érintetti jogok:

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek jogszabályban meghatározott jogai vannak:

 

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

 

 1. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, annak kiigazítása;

 

 1. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

 

 1. az adat kezelésének korlátozása;

 

 1. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

 

 1. személyes adatainak harmadik személy, ill. szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

 

 1. bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;

 

 1. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

 

VI.

Adatvédelmi incidens:

 

Adatvédelmi incidens az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Cégünk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, akadályoztatása esetén az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

 

Cégünk az adatvédelmi incidens tudomásra jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

 

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

Jogorvoslati tájékoztatás.

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágy Erzsébet fasor 22/c, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz, amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adatkezelés nem felel meg a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek.

 

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

 

VIII.

Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

 

Cégünk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

 

 1. az adattovábbítás nyilvántartása

tartalma:

 • sorszám

 • dátum

 • címzett

 • harmadik országba történő adattovábbítás

 • személyes adatok köre

 • adatkezelés, -feldolgozás célja

 • adatkezelés, -feldolgozás jogalapja

 • adatkezelő neve és elérhetősége

 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 • technikai és szervezési intézkedések

 • adattörlésre előirányzott határidő

 • jogszabályban meghatározott egyéb adatok (pl. könyvvizsgáló kamarai azonosítója)

 

 

 

 

 1. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása

tartalma:

 • sorszám

 • kérelem időpontja

 • érintett neve, azonosító adata

 • kérelem tartalma

 • intézkedés megnevezése

 • intézkedés dátuma

 • adatkezelő neve és elérhetősége

 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

 1. adatvédelmi incidensek nyilvántartása

tartalma:

 • sorszám

 • incidens ideje

 • incidens megnevezése

 • érintettek köre

 • érintett személyes adatok

 • incidens hatása

 • intézkedések

 • adatkezelő neve és elérhetősége

 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

 1. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása

tartalma:

 • sorszám

 • megkeresés tárgya és ideje

 • érintettek köre

 • érintett személyes adatok

 • intézkedések

 • adatkezelő neve és elérhetősége

 

 

 

 

 1. eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása

tartalma:

 • sorszám

 • beérkezés ideje

 • kérelem tárgya

 • intézkedés (pl. visszaküldés)

 • adatkezelő neve és elérhetősége

 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

 

 

Kecskemét, 2018. 05. 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------

Jogi nyilatkozat

Fogyasztói jogok
A vásárló kérheti a hiba kijavítását, a vételár leszállítását, a hibás áru kicserélését, valamint a munka újbóli elvégzését. Javítás esetén - a hiba bejelentésétől kezdődően - a jótállási idő azzal az időtartammal meghosszabbodik, amely alatt az áru rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt. Ha a hibás árut ki kell cserélni, illetve a munkát újra el kell végezni, a jótállás újra kezdődik. A vásárló - a szavatossági szabályokkal ellentétben - nem javíthatja ki maga a hibát, mert ezzel elveszíti a jótállási jogait. Tartós termékek esetén amennyiben a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodik, a forgalmazónak ki kell azt cserélnie. (Kivéve, ha a termékbe beépített biztonsági elemek (például elektromos biztosíték) hibásodnak meg.

Igényérvényesítés
A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, de meg kell őriznie a vásárláskor kapott fizetési bizonylatot is (blokk, nyugta, számla), mert a jótállási jegy csak ezzel együtt érvényes.

Elállás joga A vevő az elállási jogot termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az előzőekben említett írásbeli tájékoztatást, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig [4. § (1)-(2)] gyakorolhatja.
Ilyenkor a vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a fogyasztó viseli. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli, a vállalkozás csak a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését követelheti.
Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevõszolgálatunkat a elektrokor@forraselektronika.hu címen.

A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni.

 

A webáruházban feltüntetett árak változhatnak a beszerzési árak mozgása miatt,így keressenek minket a friss árakért !
Lehetőség szerint frissítjük a rendszert

 

------------------------

Adatvédelmi szabályzatunkat ide kattintva olvashatja el.


Üzletünkbe BANKKÁRTYÁVAL is lehet fizetni !

Fizetési pont - BAKONYKARSZT Zrt.

 Kibővítettük műszaki spray kinálatunkat !

A Due-Ci Olasz gyártmányú, precíziós,kiváló minőségű vegyszerek,spray-k gyakorlatilag minden feladatra alkalmazhatóak,és kedvező áruk miatt ajánljuk ipari és háztartási használatra.


Nyitvatartás:

Hétfőtől-péntekig: 8.30-14.- óráig

Szombaton: Zárva

 


A webáruházban lévő termékek általában raktáron vannak,vagy 2-3 napon belül beszerezzük!

A rendelések kézbesítése Magyarország területén 2200.-Ft

Ha bármilyen kérdése van, kérjük elérhetőségünk valamelyikén keressen minket.

Porszívó porzsákok,illatosítók,

kefék,tartozékok

óriási választékban!

Keresse ki porszívójához tartozó porzsákot,tartozékot